depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of mahinahon
  Tagalog to English
  adj
 • prudential [prudéncial]
 • Mabait; mahinahon; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • prudent [prúdent]
 • Mabaít; mahinahon; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • polite [poláit]
 • Mahinahon; magalang; mapitagan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • honest [jónest]
 • Matimtiman; mahinahon; mabait; tapat na loob
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • gentle [dchéntl]
 • Mahinahon; mabait; mahábagin; maawain
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • docile [dósil]
 • Mahinahon; timtiman; maamongloob
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • dispassionate [dispáciœnet]
 • Walang kiling sa kanino man; malamig ang loob; mahinahon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • discreet [discrít]
 • Mabait; mahinahon; matalinò
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • demure [dimiúr]
 • Mahínahon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • decent [dísent]
 • Mapagkilos mahal; mapitagan; mahinahon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • continent [cóntinent]
 • Mapagpigil; mahinahon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • considerate [consíderet]
 • Mapagwarì; mabait; mahinahon; mahinhin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • circumspect [sérkœmspect]
 • Mahinahon; mabait; banayad
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • chaste [chest]
 • Malinis; wagas; mahinahon; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • calm [calm]
 • Tahimik; mahinahon; tiwasay; palagay-loob
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sedate [sidét]
 • Mahinahon; tahimik; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • serene [sirín]
 • Malinaw; maliwanag; tahimik; mahinahon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sober [sóber]
 • Mahinahon; mahinhin; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • teetotal [títotal]
 • Mahinahon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • temperate [témperet]
 • Katamtaman; mahinahon; katatagán
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word